fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Konferencie
Meniny na web
33. kongres Európskej asociácie účtovníkov

 

(19. – 21. mája 2010 – Istanbul, Turecko)

 


V máji tohto roku sa konal v poradí už 33. kongres Európskej asociácie účtovníkov (EAA) v Istanbule v Turecku. Kongres otvoril prezident EAA Aileen Pierce a spresnil cieľ kongresu, ktorým je poskytovať priestor pre prezentovanie výsledkov výskumu a zároveň získať spätnú väzbu, čo zvýši kvalitu výskumu, podnieti realizáciu ďalšieho výskumu a komunikáciu medzi účastníkmi.

 

Počas konferencie bolo prezentovaných 790 vedeckých príspevkov z 44 krajín z celého sveta (najvýznamnejšie zastúpenie v počte príspevkov mali Nemecko, Veľká Británia, USA, Španielsko, Austrália a Francúzsko). Celkový počet prijatých príspevkov bol 1 113, z toho akceptovaných bolo 906 príspevkov v nasledovných kategóriách: 

-          audit (94 akceptovaných príspevkov),

-          pedagogika so zameraním na účtovníctvo (37),

-          finančná analýza (116),

-          výkazníctvo (196),

-          účtovníctvo a governance (114),

 -         účtovné informačné systémy (17),

-          manažérske účtovníctvo (178),

-          účtovníctvo pre verejný sektor (56),

-          environmentálne a sociálne účtovníctvo (67),

-          daňové účtovníctvo (31).

 

(Na porovnanie – v predchádzajúcom roku v Tampere bolo akceptovaných 606 príspevkov z celkového počtu 781 prijatých príspevkov.)

 

Príspevky boli prezentované v rámci výskumných fór, najúspešnejšie príspevky boli zaradené do paralelných sekcií a v malých skupinách diskutované s odborníkmi. Príspevky boli posudzované 70 odborníkmi vybranými podľa ich odborného zamerania, dĺžky praxe, veku i krajiny. Príspevky mohli účastníci posielať do 1. 12. 2009, oznámenia o ich akceptácií boli rozoslané do 16. 2. 2010 a príspevky mohli byť dopracované účastníkmi do 30. 3. 2010. Príspevky boli anonymne posudzované dvoma odborníkmi a hodnotené známkou od 1 po 6. V 76,5% prípadov sa obaja odborníci nezávisle zhodli na rovnakej známke. Príspevky so známkou 4 a vyššie (39% z celkového počtu príspevkov) mohli byť prezentované v paralelných sekciách a príspevky so známkou od 2,5 do 4 bodov (42% z celkového počtu príspevkov) boli prezentované v rámci výskumných fór. 19% zaslaných príspevkov nebolo akceptovaných. 

 

Okrem paralelných sekcií a výskumných fór prebiehali počas celej konferencie aj tematicky zamerané sympózia (celkovo 8).

1. sympózium (ACCA sympózium) - Udržateľné verejné financie

2. sympózium - Ako národná infraštruktúra ovplyvňuje kvalitu auditu

3. sympózium (ICAEW sympózium) - Fair value a finančná kríza

4. EAA vzdelávacie sympózium

5. sympózium (ACCA sympózium) - Finančné vykazovanie malých a stredných podnikov

6. sympózium - Nové recenzné postupy v účtovníckych odborných časopisoch

7. EAA sympózium - Štandardy pre finančné vykazovanie

8. sympózium – Vytváranie celoeurópskej výskumnej siete

 

 Pred otvorením konferencie prebiehal už 26 ročník Európskeho doktorandského kolokvia (15. 5. – 18. 5. 2010). Kolokvium poskytuje možnosť doktorandom z Európy konzultovať svoju výskumnú prácu s odborníkmi z renomovaných fakúlt a nadväzovať kontakty s ostatnými študentmi s podobným odborným zameraním. V rámci kolokvia doktorandi prezentovali svoju výskumnú činnosť. Vybraní účastníci kolokvia sa mohli následne zúčastniť kongresu EAA. Kolokvia sa zúčastnilo 27 vybraných študentov. Kolokvium prebiehalo paralelne v troch sekciách.

                                        

 

Zdroj: www.eaa2010.org