fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
Literatúra
Meniny na web

  ACFE. 2008. 2008 Report to the nation on Occupational Fraud & Abuse, Austin: the Association of Certified Fraud Examiners, Inc., 2008.

   

  ALBRECHT, W.S. et al. 2006. Fraud Examination. London: Thomson, 2006, ISBN 0-32465117-1

   

  ALBRECHT, W. S. - ROMNEY, M. B.. 1986. Red flagging management fraud, A validation. Advances in Accounting 3. London: Thomson, 1986

   

  BELL, T. B. - CARCELLO, J. V.. 2000. A decision aid for assessing the likelihood of fraudulent financial reporting. In Auditing: A Journal of Practice & Theory, Auditing. ISSN: 0278-0380, Jar2000, Ročník 19, číslo 1.

   

  DROZDOVÁ, A. 2010. Možnosti využitia kreatívneho účtovníctva pri prezentácii položiek účtovnej závierky podniku. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov [online]. 2010, roč. 10, č. 3. Dostupné na internete:
  <http://www.asocfin.sk/domains/asocfin/UserFiles/Files/financny%20manazer%202010-3.pdf>. ISSN 1335-5813.

   

  GIROUX, Gary. 2006. Earnings Magic an d the Unbalance Sheet: The Search for Financial Reality. New Jersey: John Wiley and Sons, 2006, ISBN 0471792691, 9780471792697.

   

  GLASS, L.. 2005. Control Deficiencies - Finding Financial Impurities Analysis of the 2004 and Early 2005 of Deficiency Disclosures. In Control Deficiencies Trend Alert, 2005.

   

  HERNANDEZ, J. R., Groot., T.. 2005. Corporate fraud: Preventive controls which lower fraud risk. In Working paper,  Free University of Amsterdam. 2005.

   

  HOGAN, Ch. E. et al. 2008. Financial Statement Fraud: Insights from the Academic Literature, In: Auditing: A Journal of Practice &Theory. November 2008, Ročník 27, číslo 2.

   

  IKOLAI, L. A. et al. (2009) In: Sklenka, M.. Výkaz peňažných tokov a jeho analýza, Bratislava, 2010.

   

  Medzinárodný audítorský štandard 240: Zodpovednosť týkajúca sa podvodu pri audite finančných výkazov. 2009.

   

  PATTERSON, E. - NOEL, J. 2003. Audit strategies and multiple fraud opportunities of misreporting and defalcation, Contemporary Accounting Research 20, 2003;

   

  POLLOCK, J. M. - SUMNER, D. W. 2009. Internal Auditor, Október 2009, Ročník 66, , číslo 5, strany 44-48.

   

  PRICEWATERHOUSECOOPERS. 2005. Global Economic Crime Survey, New York and London, 2005.

   

  PRICEWATERHOUSECOOPERS:  Hospodárska kriminalita v časoch ekonomickej
  krízy : 5. ročník globálneho prieskum hospodárskej kriminality, november 2009.

   

  SAPPINGTON, D. E.M. 1991. Incentives in Principal–Agent Relationships”, Journal of Economic Perspectives. Ročník 5, číslo 2, 1991, strany 45-66.

   

  SURVEILLIGENCE, s.r.o. - TPA HORWATH A&A, s.r.o.: Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách na Slovensku za rok 2009.

   

  ŠLOSÁROVA, A. 2005. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód, zmeny v účtovných odhadoch a chyby. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. ISSN 1335-2024. Roč. 13, č. 4.

   

  ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2006. Analýza účtovnej závierky. Bratislava: Iura Edition, 2006, ISBN 80-8078-070-6.

   

  ŠLOSÁROVÁ, A. 2005. Bilančná politika. In: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 65. výročia vzniku Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2078-0.

   

  ŠULOVSKÁ, M. 2008. Etický prístup manažéra pri uplatňovaní bilančnej politiky. In Etika v účtovníctve a audítorstve : zborník z konferencie. Bratislava : Ekonóm, 2008. ISBN 978-80-225-2563-3, s. 113-118.

   

  TUMPACH, M. 2008. Kreatívne účtovníctvo a riziko jeho zneužitia v hospodárskej praxi: habilitačná prednáška: odbor 3.3.12 Účtovníctvo, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008.

   

  TUMPACH M. 2006. Medzinárodné štandardy na zostavenie účtovnej závierky IFRS/IAS. Bratislava: IURA EDITION, 2006, ISBN: 80-8078-072-2.

   

  TUMPACH, M. 2008. Riziká kreatívneho účtovníctva pre čitateľov účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. ISSN 1335-2024, 2008, roč. 16, č. 7-8, s. 270-278.

   

  TUMPACH, M. 2008. Kreatívne účtovníctvo a riziko jeho zneužitia v hospodárskej praxi : habilitačná prednáška : odbor 3.3.12 Účtovníctvo. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2008. 51 s. ISBN 978-80-225-2508-4.

   

  TWEEDIE, D. – WHITTINGTON, G. 1990. Financial Reporting: Current Problems and Their Implications for Systematic Reform. In Accounting and Business Research. ISSN 00014788, Zima90, Ročník 21, číslo 81. London: ICAEW: 1990.

   

  WELLS, J. T. 2001. Enemies Within - Asset misappropriation comes in many forms. In Journal of Accountancy [online]. 2001. Dostupné na internete: <http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2001/Dec/EnemiesWithin>ISSN 1945-0729.

   

  WELLS, J. 2005  Principles of Fraud Examination. ACFE. Hoboken : Wiley, 2005. ISBN 0-471-51708-9.